Kārtības noteikumi

LATVIJAS DABAS MUZEJA
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI APMEKLĒTĀJIEM

Latvijas Dabas muzejs (turpmāk tekstā muzejs) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pakļautībā esoša valsts iestāde. Muzejs savu darbību īsteno, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 9. oktobra noteikumiem Nr.690 „Latvijas Dabas muzeja nolikums”, Muzeju likumu un Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”.

Muzeja misija – uzkrāt un saglabāt Latvijas dabas un  materiālās kultūras vērtības, kas liecina par dabas daudzveidību, vēsturi un aizsardzību. Izmantojot muzeja līdzekļus, veikt vides izglītības darbu, veidojot sabiedrībā izpratni par dabā notiekošajiem procesiem, cilvēka vietu un lomu tajos, sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā. 

I Vispārīgie noteikumi

1. Šo noteikumu mērķis ir informēt muzeja apmeklētājus un darbiniekus par uzvedības normām, kas jāievēro, atrodoties Latvijas Dabas muzeja ekspozīcijās, izstāžu zālēs, konferenču un semināru zālē un citās koplietošanas telpās. 

2. Noteikumi vērsti uz muzeja īpašuma, krājuma priekšmetu, inventāra un infrastruktūras saglabāšanu, sabiedriskās kārtības, savstarpējās cieņas pret citiem apmeklētājiem un muzeja darbiniekiem, un publiskās uzvedības normu nodrošināšanu muzeja telpās, tā veicinot patīkamu un kvalitatīvu muzeja apmeklējumu.

3.  Latvijas Dabas muzeja darbiniekiem ir tiesības un pienākums aizrādīt apmeklētājiem, ja tiek pārkāpti šie noteikumi, kā arī sastādīt aktu par noteikumu pārkāpumiem.

4.  Muzeja apmeklētājus aicinām ar cieņu izturēties pret muzeja darbinieku darba laiku, pienākumiem un citiem apmeklētājiem.

II Muzeja pieejamība

5. Latvijas Dabas muzejs apmeklētājiem pieejams muzeja darba laikā, kas ir publiski izziņots muzeja tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv un pie muzeja ieejas durvīm. Jebkuras izmaiņas muzeja darba laikā tiek publiski izziņotas. Ārpus muzeja darba laika apmeklētāju vai citu muzeja pakalpojumu klientu atrašanās muzeja telpās iespējama tikai muzeja organizētu pasākumu laikā vai iepriekš saskaņojot ar muzeja vadību.

6. Ieeja muzeja telpās tiek pārtraukta 15 minūtes pirms muzeja darba laika beigām. Informācija tiek atskaņota skaļruņos 20 un 10 minūtes pirms darba laika beigām. Nepieciešamības gadījumā par muzeja darba laika beigām apmeklētājus informē muzeja apsardzes darbinieki.

7. Tikšanās ar muzeja vadību un muzeja speciālistiem iespējama, iepriekš piesakoties pa tālruni 67356023 un norādot apmeklējuma mērķi. Muzeja darbinieku kontaktinformācija pieejama muzeja tīmekļa vietnē.

8. Maksa par muzeja pakalpojumu noteikta saskaņā ar Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumi Nr. 308 “Latvijas Dabas muzeja maksas pakalpojumu cenrādis”). Apmeklētājs par muzeja pakalpojumu var norēķināties skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu. Rēķina pieprasījuma veidlapa pieejama muzeja tīmekļa vietnē.

9. Muzeja pamatekspozīciju, izstāžu un pasākumu apmeklētāju pienākums ir iegādāties ieejas biļeti un saglabāt to līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma uzrādīt to muzeja darbiniekiem. 

10. Muzeja telpās atļauts pārvietoties ar bērnu ratiņiem, saudzīgi izturoties pret ekspozīciju un izstāžu aprīkojumu un muzeja koplietošanas inventāru.

11. Muzeja telpās atļauts pārvietoties ratiņkrēslā.

12. Muzeja apmeklētāji drīkst izmantot liftu, ievērojot lifta izmantošanas noteikumus:

12.1. bērnu grupu vadītāji (skolotāji) ir atbildīgi par bērnu uzvedību liftā.
12.2. bērniem līdz 7 gadu vecumam atļauts liftu izmantot tikai pieaugušo klātbūtnē.

13. Muzejs vai tā ekspozīciju un izstāžu daļas izņēmuma kārtā var tikt slēgtas apskatei šādos gadījumos:

13.1. izstāžu un ekspozīciju vai atsevišķu eksponātu maiņas periodā; 
13.2. ekskursiju un nodarbību laikā;
13.3. nomas pasākumu norises laikā; 
13.4. drošības apsvērumu dēļ; 
13.5. tehnisku iemeslu dēļ. 

14. Informācija par muzeja slēgšanas gadījumiem tiek publicēta muzeja tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv, izziņota muzeja sociālo tīklu kontos, kā arī, izvietojot atbilstošus paziņojumus muzeja telpās. Telpu slēgšana 13. punktā minēto iemeslu dēļ nav pamats muzeja pamatekspozīciju un/vai muzeja darbinieku veidoto izstāžu apskates ieejas maksas samazināšanai. 

III Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai

15. Muzeja telpās ir aizliegts: 

15.1. ienest ieročus, eksplozīvas, uzliesmojošas vielas; 
15.2. ienest stipri smakojošus, smērējošus priekšmetus; 
15.3. gulēt uz sēdmēbelēm muzeja publiskajā daļā;
15.4. izvietot plakātus vai citus paziņojumus, izplatīt vai pārdod iespieddarbus vai suvenīrus bez saskaņojuma ar muzeja Komunikācijas nodaļas darbiniekiem; 
15.5. vākt līdzekļus labdarībai vai veikt muzeja apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti bez saskaņojuma ar muzeja vadību; 
15.6. trokšņot vai veikt citas darbības, kas traucē muzeja apmeklētājus; 
15.7. izmest atkritumus tam neparedzētās vietās; 
15.8. ierasties smērējošā vai smakojošā apģērbā; 
15.9. ierasties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas; 
15.10. veikt profesionālu fotografēšanu, filmēšanu, radio vai televīzijas ierakstīšanu bez saskaņojuma ar muzeja vadību; 
15.11. ievest vai ienest dzīvniekus, izņemot asistentus suņus-pavadoņus, kuri pavada personas ar funkcionāliem ierobežojumiem (suni var izmantot par suni pavadoni vai suni asistentu, ja suns ir speciāli apmācīts un par to ir izsniegta apliecība, kas apliecina suņa atbilstību veicamajam darbam saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 20. decembra noteikumiem Nr. 959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās"), un dzīvniekus, kuru klātbūtne pasākumu laikā saskaņota ar muzeja vadību; 
15.12. bez iemesla aizskart ugunsdzēsības vai drošības trauksmes ierīces.

16. Muzeja ekspozīciju un izstāžu telpās ir aizliegts:

16.1. ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļslidas, skrituļdēļus, skrejriteņus, 
velosipēdus, liela izmēra bagāžu: koferus, ceļojumu somas, mugursomas. Šādus priekšmetus drīkst atstāt muzeja garderobē un garderobes skapīšos; 
16.2. ienest ēdienus un dzērienus (izņemot dzeramo ūdeni), ēst un dzert; 
16.3. pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem; 
16.4. bojāt (skrāpēt, raustīt, dauzīt, apzīmēt u.tml.) vitrīnas, informācijas stendus, ekrānus, informācijas materiālus, spēles, spilvenus un citus priekšmetus; 
16.5. aiztikt un pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus; 
16.6. aizskart telpu dekoratīvo apdari;
16.7. bojāt grīdas segumu; 
16.8. patvarīgi atvērt logus un durvis.

17. Apmeklētājam jālikvidē sekas vai jāsedz seku likvidēšanas izdevumi, ja apmeklētāja darbības rezultātā radušies kādi telpu vai inventāra bojājumi, par ko sastādīts akts.

18. Bērnu pārtinamais galdiņš un vieta bērna pabarošanai (izmantojama bērniem līdz 3 g. vecumam) ierīkota 3. stāva tualetes telpās. Nepieciešamības gadījumā pabarošana atļauta muzeja garderobē.  

19. Pieaugušajiem, kuri ierodas muzejā kopā ar bērniem, ir pienākums uzraudzīt bērnus un nodrošināt bērnu drošību, tai skaitā – neļaut bērniem stāvēt kājās un kāpt uz muzeja mēbelēm un skriet pa kāpnēm, sēdēt vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam. Pieugušajiem ir pienākums sekot, lai bērnu uzvedība un rīcība netraucētu citus muzeja apmeklētājus vai darbiniekus. 

20. Grupu apmeklējumi:

20.1. grupu apmeklējumi notiek grupas vadītāja pavadībā, un grupas vadītājs ir atbildīgs par to, ka grupas dalībnieki ievēro šos noteikumus. 
20.2. apmeklētāju skaits grupā nedrīkst pārsniegt 30 personas, ja tiek pieteikta ekskursija vai nodarbība. Skolēnu grupām vēlams nodrošināt vienas pieaugušas personas pavadību uz katriem 10 pamatskolas skolēniem vai 15–30 vidusskolēniem.
20.3. intensīvas apmeklētāju plūsmas laikā muzeja ekskursiju un nodarbību vadītājam ir 
pienākums nodrošināt, lai stāstījums neaizkavētu grupu un neradītu apmeklētāju plūsmas sastrēgumus.
20.4. muzeja ekskursiju un nodarbību vadītājam ir tiesības aizrādīt apmeklētājiem, ja tie traucē īstenot nodarbības vai ekskursijas norisi, kā arī ir tiesības pārtraukt ekskursiju vai nodarbību, ja pieteiktās grupas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
20.5. grupu vadītājus (skolotāju, tūristu gidi u.tml.) aicinām respektēt muzeja darba laiku.  

21. Fotografēšana un filmēšana muzeja telpās:

21.1. ja atsevišķos gadījumos nav izziņots savādāk, muzeja ekspozīcijās un izstādēs ir atļauta amatierfotografēšana un amatierfilmēšana ar viedtālruni vai fotoaparātu privātām vajadzībām bez zibspuldzes, bez statīva, utml. palīgaprīkojuma, kā arī bez rekvizītiem, grimēšanās, frizūras veidošanas vai pārģērbšanās. Publiskojot fotografēto vai filmēto nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.
 21.1.1. pirms ekskursijas vai nodarbības sākuma fotografēšanās ekskursijas vai nodarbības laikā grupu vadītājiem (skolotāji, tūristu gidi u.tml.) jāsaskaņo ar muzeja ekskursiju un nodarbību vadītaju. 
21.2. profesionāla fotografēšana vai profesionāla filmēšana komerciāliem mērķiem, fotosesijas, fotografēšana ar rekvizītiem un tērpos (tai skaitā privātām vajadzībām) un filmēšana ir atļauta, iepriekš saskaņojot ar muzeja vadību, un ir maksas pakalpojums, saskaņā ar cenrādi. 

22. Sabiedriskā drošība:

22.1. par jebkuru negadījumu, t.sk. zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu vai dažāda veida draudiem (piem., aizdomīgu bezsaimnieka priekšmetu atrašanu), muzeja telpās nekavējoties jāpaziņo muzeja apsardzes darbiniekiem, informācijas punkta administratoram pirmajā stāvā vai vēršoties pie jebkura muzeja darbinieka.  
22.2. lai saņemtu pazaudētos priekšmetus, kas atrasti muzeja telpās, jāvēršas pie muzeja informācijas punkta administratora vai muzeja kancelejā. Nozaudētie priekšmeti muzejā tiek glabāti 6 mēnešus. 

2.3. trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētājiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un muzeja darbinieku norādēm. 

IV Muzeja darbības kārtības nodrošināšanai un pārkāpumu novēršanai

23. Apmeklētājiem un muzeja telpu īslaicīgajiem nomniekiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī muzeja darbinieku norādījumus. 

24. Muzeja telpās un pagalmā tiek veikta videonovērošana, par ko apmeklētāji tiek informēti ar izvietotajām attiecīga satura informatīvām zīmēm un uzlīmēm. 

25. Muzeja darbinieki ir tiesīgi veikt konkrētas darbības, piemēram, brīdināt par konstatēto pārkāpumu un sekām, izraidīt no teritorijas vai telpām personas, kuras neievēro vai arī pēc brīdinājuma atsakās ievērot šos noteikumus, kā arī uzaicināt varas pārstāvjus (policiju u.tml.) radušos konfliktu risināšanai. 

26. Ja muzeja darbiniekam ir aizdomas, ka apmeklētājs ir ienesis muzejā neatļautus priekšmetus vai piesavinājies muzejam piederošas lietas, muzeja apsardzes darbiniekiem ir tiesības, paaicinot apmeklētāju malā vai atsevišķā telpā no apmeklētāju kopējās plūsmas, lūgt apmeklētājiem atvērt somas vai noģērbt virsdrēbes apskatei nepieciešamā apjomā. Ja apmeklētājs atsakās brīvprātīgi izpildīt muzeja apsardzes darbinieku prasības, konflikta risināšanai tiek pieaicināta policija. 

27. Muzejs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkādu iemeslu dēļ nodarīts muzejā bez uzraudzības atstātām apmeklētāju personīgajām mantām. 

28. Muzejs neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā. 

29. Sūdzības un ierosinājumus iespējams iesniegt muzeja vadībai Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Latvijas Dabas muzeja iekšējās kārtības noteikumi